Check out the beta version of our new website: LiveJumping.com

Uchwała nr U/2987/10/E/2020 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 9 października 2020r.

Friday, 09 October 2020

Uchwała nr U/2987/10/E/2020

Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 9 października 2020r.

w sprawie zakazu organizowania zawodów konnych z udziałem publiczności

oraz w sprawie innych wymogów organizowania zawodów konnych w okresie pandemii COVID -19.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w związku z bardzo dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 oraz mając na uwadze ochronę przed zakażeniem COVID-19 osób uprawnionych do przebywania na terenie zawodów konnych w czasie ich rozgrywania - z dniem 12.10.2020r. uchwala co następuje:

1. Wprowadza się do odwołania zakaz organizowania zawodów konnych we wszystkich konkurencjach jeździeckich z udziałem publiczności rozgrywanych na hali. Do jednego zawodnika może przypadać nie więcej niż 3 osoby dodatkowe, takie jak np. trener, luzak, opiekun prawny.

2. Zgodnie z wytycznymi państwowymi, wszyscy uczestnicy zawodów na ich terenie muszą poruszać się w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos. Obostrzenie to nie dotyczy tylko osób siedzących aktualnie na koniach.

3. Organizator zawodów konnych jest zobowiązany uniemożliwić wstęp na teren zawodów publiczności oraz innym osobom, nie wymienionym w punkcie 4 poprzez stosowne ogłoszenie oraz poprzez zapewnienie działania służb porządkowych pilnujących wstępu na teren zawodów przez osoby nieuprawnione.

4. Wszystkie osoby uprawnione do przebywania na terenie zawodów (zawodnicy, trenerzy, luzacy, rodzice zawodników niepełnoletnich, osoby oficjalne, a także obsługa zawodów) mają obowiązek nosić na ręce opaskę lub inne jednolite oznaczenie wydane przez Organizatora wskazujące na to, że dana osoba jest uprawniona do przebywania na terenie zawodów. Osoba, która nie będzie posiadała oznaczenia wydanego przez Organizatora nie może wejść na teren zawodów ani na tym terenie przebywać.

5. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień przez Organizatora zawodów, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia, że na terenie zawodów przebywają osoby nieuprawnione, sędzia główny zawodów może zawody odwołać, a gdy się już one rozpoczęły to może je przerwać i zakończyć.

6. W przypadku odwołania zawodów Organizator jest zobowiązany zwrócić w terminie 14 dni wszelkie opłaty, które pobrał od uczestników.

7. Niezależnie od postanowień niniejszej uchwały Organizator zawodów jest zobowiązany spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całej Rzeczypospolitej oraz wymogi wynikające z przepisów obowiązujących na określonym obszarze, obejmujące teren zawodów. Organizator zawodów stosownie do sytuacji, zwłaszcza mając na uwadze wytyczne lekarza zawodów lub inne osoby zabezpieczającej medycznie zawody może również wprowadzić wobec osób uprawnionych do przebywania na terenie zawodów określone nakazy lub zakazy mające na celu ochronę tych osób przed zakażeniem COVID – 19.

8. Organizator zawodów jest również zobowiązany egzekwować od osób uprawnionych do przebywania na terenie zawodów wszelkie nakazy i zakazy wydane przez siebie oraz wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących wydanych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całej Rzeczypospolitej oraz przepisów obowiązujących na określonym w przepisach obszarze, obejmującym teren zawodów.

9. W razie stwierdzenia naruszenia przez Organizatora i uczestników zawodów przepisów powszechnie obowiązujących lub obowiązujących na obszarze, na którym znajduje się teren zawodów Sędzia główny zawodów może zawody odwołać, a gdy się już one rozpoczęły to może je przerwać i zakończyć. W sytuacji gdy zawody zostaną przerwane w związku z niestosowaniem się do powyższych zasad nie będą zwracane koszty zawodnikom.

10. W przypadku odwołania zawodów lub ich przerwania przez sędziego głównego z przyczyn określonych w paragrafach powyżej wobec przedstawicieli Organizatora lub zawodnika Zarząd PZJ może złożyć wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

11. Osoby uprawnione do przebywania na terenie zawodów nie stosujące się do nakazów i zakazów wydanych przez Organizatora zawodów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie zawodów na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub przepisów obowiązujących na obszarze, na którym znajduje się teren zawodów – mogą decyzją sędziego głównego zostać usunięte z przez służby porządkowe z terenu zawodów. Usunięte z terenu zawodów mogą zostać również osoby, które wykazują symptomy zakażenia COVID-19, w tym zwłaszcza gdy mają gorączkę powyżej 37,5%C. Decyzję o usunięciu takiej osoby z terenu zawodów podejmuje lekarz zawodów lub inna osoba zapewniająca zabezpieczenie medyczne zawodów.

12. Organizatorowi który do 15.10.2020 powiadomi Zarząd o chęci odwołania zawodów zapisanych w kalendarzu PZJ na rok 2020 zostanie zwrócona opłata za wpis do kalendarza. 


https://pzj.pl/komunikat-zarzadu-pzj/

Platforma Hubertus - ZawodyKonne.com dostarcza kompleksowe rozwiązania dla organizatorów zawodów jeździeckich oraz ekip zajmujących się obsługą komputerową i medialną zawodów konnych.

Wspieramy wszystkie procesy realizacji zawodów konnych, zarówno rangi międzynarodowej, jak i ogólnopolskiej, czy regionalnej, rozgrywane w takich dyscyplinach jak skoki, ujeżdżenie i WKKW.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań

Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2022
design and realization: signus.pl